Отпадане на изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, включително и схемите на етажите. Това предвижда една от предлаганите промени в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Те са качени за обществено обсъждане в портала за обществени консултации Strategy.bg. Крайният срок за подаване на мнения и коментари е 26 април.

Предвижда се данните в кадастъра да се създават в цифров вид и да се поддържат чрез средствата на информационната система на кадастъра.

Срокът за възлагане, надграждане и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите функционалности остава 31 декември 2023 г. За удължаването на крайния срок беше съобщено за първи път в края на миналата година.

До този момент не са разработени необходимите функционалности в информационната система на кадастъра, въпреки че са предприети действия за сключване на договори за възлагане на дейността. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) има сключен рамков договор с „Информационно обслужване” АД за изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на информационните и комуникационните системи, които агенцията използва. Сроковете по договора и план-графикът към него предвиждат процесът да приключи в края на 2023 г.

Първоначалният срок за надграждането на информационната система е бил краят на 2018 г., който впоследствие е удължен с още 2 години до края на 2020 г. заради забавянето на поръчките.

Друго предложение предвижда отпадане на възможността за определяне на площта на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) поради констатирана некоректна практика от правоспособните лица.

 

Изменят се и дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта, като подобряването на точността ще се извършва независимо от метода, технологиите и източниците на данни, които са били използвани при създаването на кадастралната карта.

Предвижда се също да бъде уеднаквен начинът на определяне на вида на етажа и площта на сградата, посочена от границата ѝ в кадастралната карта, с правилата в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Причината за предлаганата промяна са постъпили сигнали за констатирани разлики между застроената площ и броя на етажите на сграда, определени по реда на ЗУТ, и нанесените в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Освен това отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за който се отнасят данните. Благодарение на централизираната база данни услугите ще могат да се заявяват във всяка служба независимо от местонахождението на имота, за който се иска услугата.

Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри е приключило за 96,3% от територията на страната. Практиката по прилагането на Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от 2017 г. насам обаче показвала, че има неточни, непълни и неясни текстове или такива, които водят до двусмислено тълкуване. Различното тълкуване на разпоредбите пък създавало и различна практика в дейността на службите по геодезия, картография и кадастър при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, което е станало причина за предлаганите промени, се посочва в мотивите към  тях.

Друга промяна предвижда отстраняването на грешни данни в кадастъра да се извършва за  сметка на собствениците на имотите, само ако данните за имотите им липсват въз основа на източниците, с които се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, или не могат да бъдат еднозначно определени въз основа на тях, ако собствениците не са изпълнили законовото си задължение.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса отпада необходимостта за издаване на документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра. Проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра ще се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра, предвижда друга промяна.

Освен това се въвежда изискването удостоверяването на авторството на проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да става чрез подписването им с квалифициран електронен подпис.