room-wallpaper-1080p-228576

IRD – Investment & Real Estate Development Предоставяме тази възможност на всички наши клиенти, за да им осигурим висококвалифицирана правна помощ по всяко време в рамките на нашата съвместна работа.При сключен договор за посредничество вие получавате пълно правно обслужване, независимо от сложността . Допълнителни правни услуги, подробно описани в този сайт, се заплщат отделно от комисионната на агенцията .

Какво включва пълното правно обслужване :

 • устни и писмени правни консултации;
 • пряко участие в подготовката и сключването сделките;
 • подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия;
 • изготвяне, редактиране и становища по договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи, включително on-line;
 • проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси, висящи съдебни дела;
 • процесуално представителство и защита на интересите ви по дела с предмет на имота на всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства.
 • консултации относно правния режим на правото на собственост и ограничените вещни права; съвети и разработване на варианти за съдебно и извънсъдебно уреждане на конкретни имотни проблеми и спорове с предмет право на собственост и ограничени вещни права;
 • цялостна подготовка на всички видове сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права (покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане и др.; право на ползване, учредяване и прехвърляне на право на строеж, на надстрояване и пристрояване и др.);
 • проучване и анализ на правния статут на недвижимите имоти; проверки за тежести и проблеми в предходни сделки и спорове, свързани с  имота;
 • подготовка на предварителни договори по чл. 19 от ЗЗД, изготвяне на проекти на нотариални актове и всички необходими за сделката документи;
 • учредяване на договорни и законни ипотеки;
 • доброволна делба;
 • представителство в нотариалното производство;
 • управление на недвижими имоти;
 • консултации, подготовка на документи по Закона за устройство на територията;
 • правно осигуряване на всички строителни дейности.
 • изготвяне на всички видове договори – за наем, заем, заем за послужване, дарение, строителство и изпълнение на СМР, изработка, продажба, доставка и др., включително неуредени изрично в законодателството (ненаименовани); становища и редактиране на предложени ви проекти за договори, включително on-line;
 • консултации относно правните механизми за оптимална защита на интересите Ви при сключването на сделки;
 • разваляне и прекратяване на договори;
 • съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
 • обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
 • неоснователно обогатяване; симулация и други институти, уредени в Закона за задълженията и договорите;
 • правна защита във връзка с изпълнението на сключени договори.
 • определяне на наследствени дялове;
 • приемане на наследство, отказ от наследство, приемане на наследство по опис;
 • наследяване по завещание, изготвяне на завещания;
 • делба и разпореждане с наследствено имущество.
 • подготовка на изискуемите от закона документи за учредяване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
 • регистрация на еднолични търговци и търговски дружества (ООД, ЕООД, АД), обединения на търговци (холдинги, консорциуми), търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел;
 • подготовка и регистрация на всички видове последващи промени в еднолични търговци и търговски дружества;
 • преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне, разделяне;
 • прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • правен анализ и сделки с търговски предприятия;
 • изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • изготвяне, консултиране и редактиране на търговски договори с оглед интересите на клиента;
 • подготовка и съдействие при сключване на всички видове търговски сделки;
 • учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори (ипотеки, особени залози и др.)
 • процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред  съд във всички инстанции, както и пред арбитражен съд.

Контакти

За допълнителна информация, или въпроси може да ни пишете, като използвате контактната ни форма или се обадите на +359 884 805 995