Добре дошли в нашия уебсайт. Радваме се, че сте избрали да използвате услугите ни. Моля, прочетете Общите условия по-долу, за да се запознаете с правилата, и общите условия за ползване на услугите.

 предоставяни от www.ird.bg („Сайта/ът“)., като регламентират отношенията между www.ird.bg („Сайта/ът“). и всеки един Клиент.

Приемането (потвърждаването) на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и www.ird.bg и се приравнява на сключването на договор между www.ird.bg („Сайта/ът“и потребителя. 

ДЕФИНИЦИИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИРД – Инвестмънт & Риал Естейт Дивелъпмънт“ ЕООД , ЕИК: 204511880 гр. София, бул./ул. Цар Симеон 300 , и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта ww.ird.bg (наричан за краткост „Сайта/ът“). с имейл адрес [email protected]

Потребител е лице, използващо сайта https://ird.bg . Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Поръчка или извършване на поръчка е акт, с който потребителят възлага на  „Сайта“ за извършването на конкретна услуга.

Асоцииран адвокат е адвокат, с който www.ird.bg е сключила договор за съвместна дейност съобразно изискванията на Закона за адвокатурата.

Екип е всяко ФЛ или ЮЛ, с което „Сайтът“ е сключил договор съобразно българското законодателство за предоставяне на съответната услуга.

ПРИЛОЖИМОСТ НА Политика за поверителност 

1.1. Услугите, предоставяни от „Сайта“ на Клиентите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

1.2. Чрез „Сайта“ се предоставят

• посредничество при покупка или продажба на недвижим имот;

• публикуване в нашия „Сайта“ на обява за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот;

• извършване на огледи;

• консултиране и съдействие при договаряне на условията на покупко-продажба на недвижим имот;

• изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

• организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба, както и други услуги, предлагани от Нас.

• цялостно правно или счетоводно обслужване

1.3. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на услуги, посочени в настоящaта Политика за поверителност , които клиентът може да поръча посредством интерфейса на „Сайта“.

1.4. Политика за поверителност  не се отнасят до услуги, които не се поръчват посредством интерфейса на уебсайта „Сайта“.

2. ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ ?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато използвате нашите Услуги като:

• посредничество при покупка или продажба на недвижим имот;

• публикуване в нашия „Сайта“ на обява за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот;

• извършване на огледи;

• консултиране и съдействие при договаряне на условията на покупко-продажба на недвижим имот;

• изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

• организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба, както и други услуги, предлагани от Нас.

• Цялостно правно или счетоводно обслужване

2.1„Сайтът“ обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител или адвокат, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и адвокати, част от екипа на „Сайта“, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

2.2 В таблицата по-долу сме изложили категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

Цел Лични данни Правно основание Срок за съхранение
Посредничество при покупка или продажба на недвижим имот
 •  • Име, презиме, фамилия;
 •  • Номер, дата и място на издаване на лична карта;
 •  • ЕГН;
 •  • Адрес;
 •  • Административен адрес и други идентификационни данни на недвижим имот.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора. До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.
Извършване на оглед
 •  • Име, презиме, фамилия;
 •  • ЕГН;
 •  • Адрес;
 •  • Административен адрес на недвижим имот.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Публикуване на обява в нашия Уебсайт за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот
 •  • Административен адрес на недвижими имот;
 •  • Снимки и характеристики на недвижим имот.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора. До изтичане срока на обявата и/или премахването й от Уебсайта.
Изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот; организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба
 •  • Данни по лична карта;
 •  • Нотариален акт на имот или друг документ за собственост;
 •  • Удостоверение за данъчна оценка на имот;
 •  • Удостоверение за тежести върху имота;
 •  • Удостоверение за наследници;
 •  • Справки по кадастрална карта;
 •  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за наличие или липса на задължения;
 •  • Удостоверение за постоянен адрес;
 •  • Удостоверение за брак;
 •  • Други документи, необходими за прехвърляне на собствеността на имота.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора. До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.
Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите услуги
 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес;
 •  • IP адрес;
 •  • Гео локация;
 •  • Данни за трафик;
 •  • Данни за бисквитки.
Наши легитимни интереси. Данните за Бисквитки се съхраняват за периода на валидност на съответния вид бисквитка.
С цел да отговаряме на Вашите запитвания и сигнали.
 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес.
Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
С цел да Ви изпращаме периодични нотификации относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори.
 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес.
Вашето съгласие. Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.

2.3 Чрез подаването на Вашето запитване чрез форма в „Сайта“, Вие следва да сте съгласни с това „Сайтът“ да съхранява и обработва личните Ви данни съобразно настоящата Политика за поверителност, тъй като възприетият от нас подход е законосъобразен и организацията ни го прилага по отношение на абсолютно всяко запитване – индивидуални изключения не са допустими.

2.4 Ние събираме и съхраняваме информацията, която Вие ни предоставяте, чрез формата за “КОНТАКТИ или ЗАПИТВАНЕ” . Лични данни, които ни предоставяте обикновено съдържат: имена, адрес, електронен адрес, телефон за контакт. Това е информацията, която „Сайтът“ счита за подходяща, но в подаденото запитване може да включите всичко друго, което Вие прецените за нужно.

3. Как защитаваме Вашите лични данни?

3.1 Ние сме отдадени към защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

3.2 Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на кофиденциалност.

3.3 Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на Услугите, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

4.1 „Сайтът“ е сериозно ангажиран в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от Длъжностното лице по защитата на личните данни на електронен адрес: [email protected]

4.2 Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

5. Какво представляват бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.

5.1 Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Бисквитки за сигурност

Използваме бисквитки от гледна точка на сигурност, чиято цел е да предотвратяват измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита информацията от неупълномощени страни.

Анализиращи бисквитки

Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на интернет страницата си като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения, статистически данни за употребата на интернет страницата, най-разглеждани, скоро разглеждани страници.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Рекламни бисквитки

Използваме бисквитки, които на база Вашето поведение в нашия уеб сайт може да Ви показват реклами, които предполагаме, че отговарят на Вашите предпочитания и интереси.

5.2 Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

5. 3 Как да управлявате бисквитките

Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на нашия сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на бисквитките, може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви преживяване с нашия уеб сайт.

5.4 Повече информация

Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org

6. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 •  • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 •  • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите Услуги;
 •  • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 •  • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 •  • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.
Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.
В случай че желаете да Ви съдействаме в процеса по прехвърляне на собствеността на недвижим имот, е възможно да предоставим част от Вашите лични данни на страни като банки, адвокати, нотариуси и други лица, които биха могли да вземат участие до финализирането на процеса по прехвърляне на собствеността върху имота.
Вие разбирате и приемате, че част от Вашите лични данни, както и някои от данните, свързани с Вашия имот, могат да бъдат видими за други потребители на нашите Услуги, с цел оптимизиране на процеса по търсене и предлагане на недвижим имот по предварително зададени критерии, както и в хипотезата на посредничество при покупко-продажба на недвижим имот.
За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.
По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

7. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашия Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

8. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст.

9. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон.
Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: [email protected]
Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

10. Контролен орган

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: [email protected], Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

11. Въпроси?

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на имейл адрес [email protected]
Възможно е да правим периодични промени по настоящата политика. Можете да откриете най-актуалната версия на нашия уебсайт.
В сила от 08/03/2020 г.

+359 884 805 995

бул. „Витоша“ 90 , гр.София

© IRD – INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT. All rights reserved. Политика за поверителност