Business devices and documents at the workplace, unrecognized businesspeople sharing the ideas on the background

IRD – Investment & Real Estate Development предлага консултации във връзка с отчуждаването по реда на закона за общинската собственост, както и по реда на Закона за държавната собственост, от квалифициран юрист в сферата на отчуждаването с над 10 години професионален опит.

Ако сте физическо или юридическо лице и сте собственик на имот, през който се предвижда в бъдеще да бъде изградено разширение на улица, колектор, метро или отчуждаване за други общински нужди, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план със сигурност сте се сблъскали с няколкократно по-ниското определено обещетение, в сравнение с действителната пазарна цена на отчуждената част.

Според чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, имоти собственост на физически или юридически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение. Но така ли е в действителност?

* Ред за отчуждаване на имоти – частна собственост 

Инициатор на производството по отчуждаване е заинтересованото ведомство. То отправя мотивирано искане за отчуждаване до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с изготвяне на искането съм длъжен да предоставя документи за собственост на имота и да осигуря достъп до него за извършване на измервания и други технически дейности. Ако не го направя, достъпът се осигурява със съдействието на полицията. Актът, с който се извършва отчуждаването, се издава от: 

  • Министерския съвет, по предложение на министъра на  регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите – ако отчужденият имот е предназначен за изграждане на национален обект;
  • областния управител, по предложение на министъра на  регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите – във всички останали случаи.

В акта за отчуждаването се определя размерът на обезщетението, което следва да ми бъде заплатено. За решението на Министерския съвет, както и за заповедта на областния управител за отчуждаване на имота мога да науча по следните начини: 

  • чрез съобщение в рамките на 3 дни от датата на издаване на акта;
  • чрез обявление, поставено в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намира имотът – предмет на отчуждаването;
  • от сайта на съответната областна администрация и съответната община, а за решението на Министерския съвет – и от сайта на Министерския съвет.

Предпоставки за отчуждаване

За такива нужди се приемат необходимостта от изграждане на редица инфраструктурни обекти за обществено ползване или други обществено-полезни дейности .След влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП).

Обжалване на заповедта за отчуждаване

Ако се окаже, че Вашият имот е засегнат от процедура по отчуждаване по реда на чл.21 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, незабавно се свържете с нас .Заповедта за отчуждаване могат да обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й. Решението на съда е окончателно.

определяне на равностойно обезщетение

Според чл. 32, ал.2 от ЗДС: „Равностойното парично обезщетение" по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания преди влизането в сила на ПУП.

Основания за оспорване

На административните актове предоставени в чл.146 от АПК са липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби, несъответствие с целта на закона.

Защо да изберете нас?

На първо място, с вашия случай ще се занимава специализиран адвокат, с богат опит, чието основно направление в дейността се явяват имено в сферата на отчуждаването с над 10 години професионален опит, като предвид сложността на казуса консултациите са съобразени със съдебната практика,

На второ място, ние не се страхуваме от воденето на сложни дела. 
На трето място, ние предлагаме конкурентни цени съобразени със спецификите на конкретния правен казус.

Контакти

За допълнителна информация, или въпроси може да ни пишете, като използвате контактната ни форма или се обадите на +359 884 805 995

+359 884 805 995

бул. „Витоша“ 90 , гр.София

© IRD – INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT. All rights reserved. Политика за поверителност