Your search results

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИРД ГРУП ЕООД, ЕИК 204159831, гр. София, ул. „Преспа“ 4-6,  (наричано за краткост „IRD – Investment & Real Estate Development“ или IRD) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://ird.bg/  (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно IRD:

  1. Наименование: „ИРД ГРУП“ ЕООД , ЕИК 204159831,
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Преспа“ 4-6
  3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Преспа“ 4-6, e-mail: office@ird.bg , телефон: 0889/ 628 995,

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на IRD предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на IRD, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на IRD и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на IRD не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на IRD.

(2) Изображенията в Сайта на IRD и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на IRD не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на IRD.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на IRD, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) IRD не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм.

фрейминт на елементи.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на IRD върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) IRD предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) IRD не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни IRD по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от IRD.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) IRD предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

(2) IRD не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) IRD не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на IRD при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 26.07.2018 г.

Сравняване на обяви